First Day of School MIS 16th Aug 2022

เพื่อเป็นการต้อนรับปีการศึกษาใหม่ ทางโรงเรียนนานาชาติแมนดารินได้จัดพิธีเปิดภาคการศึกษาที่เรียกว่า

“พิธีจรดปากกา ” ซึ่งเป็นพิธีที่ให้เด็กนักเรียนสวมเครื่องแบบโรงเรียน ตีกลอง หัดเขียนตัวอักษรตัวแรกในชีวิต

พร้อมทั้งยังมีการแต่งแต้มจุดสีแดงบนหน้าผาก ซึ่งถือเป็นการเปิดดวงตาแห่งปัญญาให้เด็กนักเรียนเฉลียดฉลาดใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีโปราณของจีน และเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในประเทศไทย

ได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจีน

โรงเรียนนานาชาติแมนดาริน เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรจีนควบคู่ไปกับอังกฤษ

และยังเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน ในวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม รวมทั้งดนตรี