STUDENT REGULAR HEALTH CHECK-UP FOR ACADEMIC YEAR 2022 16th Sep 2022 at MIS

โรงเรียนนานาชาติแมนดารินให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพร่างกายของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกคน ประจำปีการศึกษา 2565

โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

ทางโรงเรียนขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดปีการศึกษานี้