Wai Kru Day 1st September 2022

โรงเรียนนานาชาติแมนดารินเริ่มต้นปีการศึกษาด้วยพิธีไหว้ครู

นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์และพูดถึงความในใจต่อครูอาจารย์ทั้งในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างครูและนักเรียน